Methode Martin gaat Viral

 

Steeds meer aandacht en respect voor de methode die Martin Jansen (founder Buurtgastheren) al in 2003 implementeerde in de wijk de Baarsjes.

 

Buurtgastheren, rolmodellen van het gewenste gedrag.

Bij de aanpak van ongewenst gedrag wordt vaak naar repressieve middelen gegrepen. Men wil van het ongewenste gedrag af, het bestraffen ervan moet de oplossing brengen. In de praktijk blijkt vaak, dat het middel minstens zo erg is als de kwaal. Het hoofddoel, het verminderen van het ongewenste gedrag, wordt in de meeste gevallen niet bereikt. Vaak werkt repressie zelfs averechts.

 

Scheve verhoudingen is de essentie van repressie

Repressie is een aanpak, bedoeld om anderen in het gareel te brengen. Dit tracht men te bereiken door de ander sterk te verlagen. Het is een vorm van agressie. Repressie geeft de controlerende (repressieve) partij een instant verhoging, en wel door de verlaging van de ander. Het is qua dynamiek vergelijkbaar met de ouder die zijn kind slaat uit onmacht. Het slaan is een compensatie van een ervaren statusverlaging. Het is dus geen weldoordachte strategie, maar een vorm van afreageren. Met repressie wordt de onderdrukte partij verlaagd. Deze verlaging vraagt weer om compensatie. De onderdrukte partij is meestal geneigd deze compensatie vorm te geven met precies het (ongewenste) gedrag dat de andere partij wilde verminderen. Het compensatiegedrag van de onderdrukte partij is in de ogen van de controlerende partij weer aanleiding tot meer repressieve maatregelen, et cetera.

Repressie creëert een vicieuze cirkel. Het houdt zichzelf in stand. De reden dat een partij wordt onderdrukt is dat ze zich actief ergens tegen verzet. In statustermen: de onderdrukte partij streeft naar verhoging en verzet zich tegen een verlaging die zij ervaart. Repressie als corrigerend middel vergroot de behoefte tot verzet. De repressie bevestigt immers de onderdrukten in het terecht zijn van hun beleving, namelijk onredelijk verlaagd worden. Het roept meer verzet op, om dezelfde reden als waarom ze zich in eerste instantie verzetten. Het verzet wordt nu alleen maar heftiger.

Andere dynamiek gewenst.

Bovenstaande analyse wil niet zeggen dat het ongewenste gedrag dat men wilde bestrijden niet bestreden mag worden. Het gaat erom met welke middelen dit het meest effectief gedaan kan worden. Onze eerste reactie is vaak het ongewenste gedrag de kop indrukken. Leidinggevenden en medewerkers doen het en overheden doen het. Altijd blijkt compensatiegedrag minder effectief en vaak averechts te werken. De oplossing moet dus gezocht worden in een andere statusdynamiek. Niet de ander-verlaging en de zelfverhoging, maar de zelfverlaging en de ander-verhoging bieden de oplossing. Waarom zou dat werken? Waarom werkt 'de andere wang toekeren'? De zelfverlaging roept verhoging op. Uiteindelijk, op langere termijn. De aanpak van Buurtgastheren om het gewenste gedrag te stimuleren is juist vanuit gelijkwaardigheid of zelfs vanuit een nederige positie, zoals Leary in zijn roos stelt wekt bepaald gedrag hetzelfde gedrag op. De positie waar een buurtgastheer idealiter opereert in samen boven. Door dienend te zijn is een buurtgastheer erg toegankelijk en kan hij snel schakelen naar de positie in de relatie die intrinsiek het beste past bij de persoon waar interactie mee is. Juist deze toegankelijkheid maakt het mogelijk om niet alleen het gewenste gedrag te stimuleren maar zelfs dat deze een paradigma verandering in het perfectief van de persoon teweeg brengt. Van “zo kan het ook” tot “zo is het veel fijner”

 

Wat is nu eigenlijk gewenst gedrag?

Een goede moraal geeft de handelingen en gedragingen aan die in een maatschappelijke context als correct en wenselijk worden gezien. De moraal is dan het motief van een verhaal, de achterliggende gedachte of aanleiding. Moraal wordt in hoge mate bepaald door traditie en de normen van de samenleving waar iemand deel van uitmaakt.

 

Aanpak buurtgastheren

Dus wat 'immoreel' is in de ene samenleving kan dus 'normaal' gedrag zijn in een andere samenleving. Dat genoemd te hebben zijn wij ons bewust van deze aspecten. Nu is het zo dat de interactie met bewoners, bezoekers, gasten, klanten en passanten in een buurt meestal kortstondig zijn waar we met name anticiperen op  de dagelijkse normen en waarden in de omgang met elkaar en omgeving (fatsoen). Naast een vertrouwd buurtgezicht, zijn de buurtgastheren gestoken in uitermate keurige gentlemen (bedrijfs)kleding. Een belangrijk detail is de Engelse bolhoed, daarmee leggen we de associatie met komieken, (ontwapenende werking) als Charlie Chaplin, Laurel en Hardy, Jansen & Janssen (Kuijfje) maar ook John Steed (wrekers). Het gaat ons om de toegankelijkheid te vergroten. Wellicht veel belangrijker is dat de buurtgastheren als rolmodel erg veel waarde hechten aan vriendelijke omgang en schone leefomgeving. Juist door te laten zien dat de buurtgastheren ook het vuil opruimen, een portiek dweilt of gewoon de straat even aanveegt is het veel gemakkelijker om een gesprek aan te gaan om de hier geldende normen en waarden te bespreken. Natuurlijk worden er ook duidelijke grenzen gesteld maar een buurtgastheer zal intrinsiek ten aller tijde de-escaleren.

 

CONTACTS

Klantenservice                             0617550330

 

Martin Jansen                              0624613788

Fleur van Eeden                          0614436203

© 2015 - 2020  BG GROEP